Projekt „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”

W dniu 30 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dokonał wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-konkurs horyzontalny i OSI.

Jednym z wybranych projektów, który uzyskał dofinansowanie,  jest projekt złożony przez Powiat Jaworski pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Adresowany jest do uczniów szkół zawodowych: Technikum w  Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Technikum w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego 557 uczniów. W ramach realizacji projektu uczniowie zostaną objęci wsparciem w różnych formach, m.in. poprzez:

 – współpracę z pracodawcami w dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy,

– organizację staży dla uczniów,

– tworzenie klas patronackich,

– doposażenie pracowni logistycznej w PCKZiU oraz pracowni hotelarsko – żywieniowej i energii odnawialnej w ZSiP,

– udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy,

– organizację kursów: kierowcy wózka jezdniowego, spawania blach i rur metodą MAG,

– udzielenie pomocy stypendialnej dla uczniów uzdolnionych.

Zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do podniesienia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie. Dzięki nawiązaniu partnerstwa z PWSZ w Legnicy, uczniowie będą mogli część materiału programowego realizować na poziomie akademickim. Ponadto szkoły  nawiązały współpracę z lokalnymi pracodawcami, uwzględniając ich oczekiwania w realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego i ofercie edukacyjnej, natomiast pracodawcy w trosce o pozyskanie wykwalifikowanych pracowników włączyli się w tworzenie klas patronackich oraz organizację staży.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 915 164 zł, w tym kwota dofinansowania –  1 819 405, 80 zł.

Warsztaty językowe ‚peer education’ na MALCIE

W okresie od 27 lipca do 3 sierpnia odbył się tygodniowy wyjazd młodzieży na Maltę, brało w nim udział 8 uczniów klas pierwszych ze szkół ponadgimnazjalnych z Bolkowa, Jeleniej Góry, Świdnicy i Środy Śląskiej. Celem wyjazdu była praca młodzieży z 4 krajów Polski, Malty, Irlandii i Estonii nad 2 tematami: znęcanie się nad słabszymi oraz stereotypy płci. Młodzież, w grupach międzynarodowych, pracowała nad tymi problemami, przygotowywała prace takie jak film, plakat/fotografia, gry i scenki tematyczne jako forma zwrócenia uwagi młodych ludzi na 2 wybrane problemy. W ramach edukacji rówieśniczej, młodzież zaprezentowała swoje prace i poprowadziła zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej oraz zebranej młodzieży w miejscowym Domu Kultury. Warsztaty na Malcie to niezapomniane doświadczenie młodych ludzi, które nauczyło ich nie tylko komunikacji i przełamywania barier ale również rozwiązywania wspólnie problemów i współdziałania w grupie międzynarodowej. Oprócz intensywnych zajęć był też czas na zwiedzanie, zabawę i pokazanie rówieśnikom kultury swojego kraju.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 🌞🚴

Na uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas: pan Jacek Machynia Wiceburmistrz Bolkowa, pani Jolanta Majtczak Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bolkowie,  pan Andrzej Błaszczak Komendant Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, Proboszcz Ksiądz Kanonik Wiesław Pisarski oraz szanowni Rodzice :)

Wszystkim życzymy bezpiecznych i pogodnych wakacji!!!

Podsumowanie praktyk zagranicznych 2017 – Malta i Portugalia 🌴☀😃

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Pan Arkadiusz Baranowski Wicestarosta Jaworski, Pani Beata Janas Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz koordynatorzy projektu: Pani Paulina Bilska-Marek i Pan Paweł Burzała.

Montaż słowno-muzyczny ku czci Rotmistrza Witolda Pileckiego

Maj to szczególny miesiąc  pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego z najmężniejszych bohaterów XX wieku. Brytyjski historyk Michael Foot zaliczył go do jednego z sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej. Rotmistrz Witold Pilecki był przedstawicielem pokolenia żyjącego pod zaborami, którego największym pragnieniem było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Pokolenia, które wychowane w ciągle żywych tradycjach powstań narodowych, ukształtowane zostało przez zawołanie: Bóg – Honor – Ojczyzna.

W hołdzie Witoldowi Pileckiemu odbyło się dzisiejsze spotkanie, podczas którego uczniowie Zespołu Szkol i Placówek przygotowali montaż słowno-muzyczny poświęcony Rotmistrzowi Pileckiemu. Ta lekcja historii dla młodzieży naszej szkoły została zainicjowana przez Pana Wicestarostę Arkadiusza Baranowskiego. Dzięki uprzejmości Pana Mariana Cwanka, lidera zespołu Iskierka, podczas wystąpienia mogliśmy usłyszeć utwory jego autorstwa, które we wzruszający sposób przypomniały nam historie Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość zaszczycili swoja obecnością Pan Wicestarosta Arkadiusz Baranowski, Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Beata Janas, Ksiądz Tomasz Bunikowski, oraz Kombatanci: Pani Maria Kleniuk, Pani Aniela Bujak oraz Pan Stanisław Gąsiorowski.

Montaż przygotowali: Pani mgr Agata Petkowicz, Pani mgr Magdalena Bednarek-Warchoł, Pan mgr Kazimierz Bielawski oraz uczniowie.

1 2 3 9